Фактури

Програмният продукт Фактури е предназначен за съставяне и разпечатване на фактури за продажби и протоколи за ВОП.

Модулът е изцяло интегриран с програмния продукт Двустранно счетоводство, което означава, че могат да се използуват създадените номенклатури на стоки и продукция и всички издадени документи автоматично да се осчетоводяват в програмата за счетоводство. Продадените материали и стоки също се изписват автоматично от съответните складове.