ZaraEx

Програмният продукт ZaraEx представлява автоматизирана система за управление и отчетност на Данъчен склад в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за неговото прилагане.

Функционалността на продукта включва:

Обработка и издаване на следните видове първични документи:

Обработка на Декларации за съответствие и следене на количества по всяка декларация. Справка за наличност по декларации. Отпечатване на сканирано копие на декларация.

Автоматично съставяне на база издадени документи на АКЦИЗНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ – и запис в XML файл съгласно изискванията на ПП ЗАДС.

Автоматично съставяне на база издадени документи на ДНЕВНИК СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ – и запис в XML файл съгласно изискванията на ПП ЗАДС.

Автоматично постъпване на данни за извършени транзакции от измервателни средства - документалното им отчитане:

Справки за дължим акциз съгласно чл. 77 от ЗАДС и обезпеченост по чл. 57 ал.2 и 3 от ПП на ЗАДС. Автоматично следене за изтичане на банковата гаранция и превишаване на гарантираната обезпеченост.

Автоматично изчисляване на транспортни фири и фири при съхранение, определяне на наднормени липси и изготвяне на протокол за инвентаризация съгласно Приложение 23 от ПП ЗАДС.

Следене по партиди на Вложители на горивата предоставени за отговорно пазене и наличности по ЗЗЗННП.

Изграден WEB базиран интефейс за дистанционно наблюдение от АМ във връзка с изискванията по чл.47, ал.1, т.9 от ЗАДС.

Интегриране със система БАЦИС - EMCS - система B2B на АМ за автоматизирано съставяне и потвърждаване на ЕАД.

Интегриране със система БАЦИС на АМ и НАП за електронна заверка на ЕАДД.

Следене на наличности по складове – резервоари за съхранение по групи или видове стоки за зададен период – количество литри,количество литри при 15⁰С, количество тегло, плътност при реална температура и плътност при 15⁰С, отчетна стойност и продажна стойност.

Богат набор от справки за наличност, движение на стоки, реализация по контрагенти и други.

Данните от измервателните контролери и електронни везни постъпват в Автоматизираната Система за Отчетност по електронен път директно.