SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

20.03.2020 г.

Направени са промени в Дневника за покупките, Дневника за продажбите и VIES - декларацията във връзка с прилагане на режимa складиране на стоки до поискване (чл.15а ЗДДС).

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава може да не качвате тази актуализация.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20200320.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.


25.06.2019 г.

Отстранена е грешка Автоматично осчетоводяване от текстови файлове относно Закриване на платени в брой фактури. Не е необходима актуализация на базата данни.

17.06.2019 г.

Промени относно отложено начисляване на ДДС по внос, съгласно изискванията на чл. 167а ЗДДС в сила от 01.07.2019 г.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20190617.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.


25.06.2018 г.

Добавена е възможност за пакетно изтриване (възстановяване) маркер автоматичен запис за осчетоводените записи от текстови файлове за Дневник покупки и Дневник продажби.

Добавен е нов трансфер на данни от текстови файлове, които не касаят дневниците по ДДС.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20180626.rtf.


12.09.2017 г.

Промени в чл.64, ал.1 ППЗДДС за изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит по чл.73, ал.2 ЗДДС.

Добавенa e възножност за проверка на номер по ДДС (Въвеждане на първични докумети => Контиране бутон - VAT) чрез използване на услуга от сайта на Европейската комисия.

Разработена е възможност за трансфер и осчетоводяване на документи за покупки от файл POKUPKI.TXT по спецификацията съгл. ПП ЗДДС за подаване на ДДС в НАП.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20170912.rtf.

23.01.2017 г.

Добавени са нови форми на отчети за микро и малки предприятия за публикуване в Търговския Регистър.

Промяна ОПР съгласно измененията на СС №1 – т.18 и Приложение №2 отпадат статиите Извънредни разходи и Извънредни приходи.

Създаване на файлове за ДДС - вече се генерират всички файлове едновременно (трите файла за ДДС Pokupki.txt, Prodagbi.txt и Deklar.txt както беше до сега и ако има доставки за деклариране в ЕС се генерира и Vies.txt).

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20170123.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.