SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

06.07.2023 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС (ДВ бр.55 /27.06.2023 – в сила от 01.07.2023) са добавени два нови кода за "Вид документ"

 • 23 Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС
 • 29 Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 от ЗДДС

01.03.2023 г.

БАЛАНС и ОПР - Авансово разпределена текуща печалба
Във връзка със становище на ЦУ на НАП Изх. № 33-00-165#1-09.06.2022г относно разпределяне на дивидент от печалбата за текущата година са направени следните промени: В Баланс-а в ПАСИВ -> раздел VI се променя така:

 • VІ. Текуща печалба (загуба)
  • Текуща печалба (загуба)
  • Авансово разпределена текуща печалба
 • Общо за група VI

За ОПР навсякъде се игнорира операцията с Авансово разпределената текуща печалба и съответно печалбата в ОПР ще се равнява с ред Текуща печалба (загуба) от Баланс-а.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2023 година.


05.08.2022 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС - § 20а от ПЗР (ДВ бр.59 от 26.07.2022г) са добавени нови кодове за Дневник продажби.

Вид документи

 • 84 Отчет за извършените продажби на хляб
 • 85 Отчет за извършените продажби на брашно

Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС

 • 07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб
 • 08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220805.pdf.

05.07.2022 г.

Добавени са нови кодове за вид документи за Дневник продажби, съгласно чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г в сила от 09.07.2022 във връзка с компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива (ДВ бр.52 от 05.07.2022г).

13.04.2022 г.

Добавена е проверка на Дневника на покупките за въведени документи. Проверката се прави като въведените документи се сравняват с CSV файл, който може да се свали от сайта на НАП.

Добавена е справка за задължения и плащания по дати на падеж.

При прехвърлянето на Дневника на продажбите от файл за ДДС е направено да се прехвърлят и документите с нулеви суми.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220413.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.


31.01.2021 г.

Направени са промени по VIES - декларацията във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20210131.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.