SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

12.09.2017 г.

Промени в чл.64, ал.1 ППЗДДС за изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит по чл.73, ал.2 ЗДДС.

Добавенa e възножност за проверка на номер по ДДС (Въвеждане на първични докумети => Контиране бутон - VAT) чрез използване на услуга от сайта на Европейската комисия.

Разработена е възможност за трансфер и осчетоводяване на документи за покупки от файл POKUPKI.TXT по спецификацията съгл. ПП ЗДДС за подаване на ДДС в НАП.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20170912.rtf.


23.01.2017 г.

Добавени са нови форми на отчети за микро и малки предприятия за публикуване в Търговския Регистър.

Промяна ОПР съгласно измененията на СС №1 – т.18 и Приложение №2 отпадат статиите Извънредни разходи и Извънредни приходи.

Създаване на файлове за ДДС - вече се генерират всички файлове едновременно (трите файла за ДДС Pokupki.txt, Prodagbi.txt и Deklar.txt както беше до сега и ако има доставки за деклариране в ЕС се генерира и Vies.txt).

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20170123.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.


22.02.2016 г.

Промените са във връзка с деклариране и отчитане на доставки на стоки или услуги за лични нужди, съгласно ППЗДДС (ДВ бр.8 /29.01.2016г).

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20160222.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2016 година.


15.09.2015 г.

Промяна пo осчетоводяването на данни с текстови файлове.


03.08.2015 г.

При въвеждане на първични документи проверка за дублиране на документи за съответния доставчик не само в текущия месец, а и в предишните 12 месеца.

Добавена е възможност за осчетоводяване на банкови извлечения за валутни сметки по формата МТ940.

Възможност за позициониране на първичния документ и от справки Обороти по статии на калкулация; Движение по статии на калкулация; Движение за партида по всички сметки.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20150803.


30.01.2015 г.

Възможност за настройка на съкратена и подробна оборотна ведомост.

Допълнения към уведомление за инвентаризация на разчетите.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20150130.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2015 година.