SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Фактури

23.01.2017 г.

Добавена е възможност за генериране на протокол за ВОП по фактура от ФСО

Добавена е възможност за издаване на Протоколи за начисляване на ДДС за в други случаи, предвидени в закона.

За по детайлна информация вижте файл readme_fakt20170123.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.

22.02.2016 г.

Добавена е възможност за издаване на Протоколи за начисляване на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2016 година.

03.08.2015 г.

Добавена е възможност за отпечатване на приемо-предавателен протокол към фактура.