SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Фактури

06.07.2023 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС (ДВ бр.55 /27.06.2023 – в сила от 01.07.2023) е добавен вид документ Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС.


30.08.2022 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС - § 20а от ПЗР (ДВ бр.59 от 26.07.2022г) са добавени нови кодове за Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС.

  • 07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб
  • 08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

Забележка: Актуализацията на базата данни да се направи от програмата за Фактури.

13.04.2022 г.

Добавена е възможност за въвеждане и осчетоводяване на доставки по чл.140 Доставка на обща туристическа услуга.

При осчетоводяване на фактурите некоректните записи се показват с червен цвят с описание на грешката.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.


31.01.2021 г.

Във връзка с промяната в Наредба H-18 е премахнато ограничението за издаване на фактури в брой.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.