SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Заплати и персонал

25.02.2021 г.

Промени по Уведомления по чл.62, ал.5 от КТ (ДВ бр.17 от 26.02.2021г и са в сила от 01.03.2021г.).

Неплатеният отпуск по чл.160, ал.1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов и осигурителен стаж съгласно измененията в § 4а. от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ бр.14 от 17.02.2021).

За по детайлна информация вижте файл readme_z20210225.

12.01.2021 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-105 от 23.12.2020 г.). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2020г.

Промяна на минималната работна заплата 650лв.

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2021г.

ВАЖНО! От 01.01.2021г. има промяна в поредния номер на икономическите дейности (за стойностите по-големи от 60). Моля проверете и съответно коригирайте номера на вашата икономическа дейност.

Автоматично се променят и минималния осигурителен доход на 650.00лв. Минималният осигурителен доход за земеделските стопани се запазва 420.00лв.

Промяна във файловия формат за предаване на данни за Декларация Обр.1 за периоди след 31.12.2020г.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20210112.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


18.05.2020 г.

Направени са промени във връзка с & 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ бр.44 от 13.05.2020), с който ползваният неплатен отпуск по чл.160 ал.1 до 60 работни дни за 2020 година се признава за трудов и осигурителен стаж.

21.01.2020 г.

Направена е корекция в генериране на Декларация образец 1 поле Нетно възнаграждение. Отнася се за фирми, които попълват списък на Лица осигурени при друг работодател и са попълнили поле Нетно възнаграждение, за някои от лицата. Ако имате такива случаи пуснете отново Приключване на месец Декември и генериране на Декларация образец 1 за всички лица с код корекция (съответно подаване).

20.01.2020 г.

Направена е корекция в генериране на Декларация по чл.73, ал.6 ЗДДФЛ. Ако сте подали данни и те са приети не трябва да правите нищо. Корекцията се отнася за проверка при приемане, когато размерът на данъчните облекчения е по-голям от данъчната основа (Данъчните облекчения се ограничават до размера на данъчната основа). Ако имате такива случаи генерирайте декларацията отново.

ВНИМАНИЕ! НЕ Е необходимо да правите годишно преизчисляване на ДОД отново.

06.01.2020 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-815 от 23.12.2019г.). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2019г.

Промяна на минималната работна заплата 610лв.

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2020г.

Автоматично се променят и минималния осигурителен доход на 610.00лв. и минималния осигурителен доход за земеделските стопани на 420.00лв.

НОВО!!!

Генериране на декларации за подаване на Справката по чл.73, ал.6 ЗДДФЛ.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20200106.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.


19.12.2019 г.

Отстранена е грешка Годишното преизчисляване на ДОД в случаите с представени повече от една служебни бележки от други работодатели за едно лице. Не е необходима актуализация на базата данни. Ако е направено преизчисляване не е необходимо изпълняване на операциите отново.

10.12.2019 г.

Във връзка с новите изисквания за изготвяне и подаване на справка по чл.73 ал.6 ЗДДФЛ за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски са направени промени в Годишното преизчисляване на ДОД.

ВАЖНО! Задължително трябва да направите годишно преизчисляване на данъка, в противен случай няма да можете да изготвите справката по чл.73, ал.6 ЗДДФЛ.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20191210.

03.07.2019 г.

Промени по Болнични във връзка с измененията в Наредбата за ПОПДОО (ДВ бр.40 от 17.05.2019) в сила от 01.07.2019г.

Внимание! На 15 и 16 Юли 2019 няма да се приемат данни за болнични от НОИ.

01.03.2019 г.

Направени са промени във връзка с промяна на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за садържанието и реда за изпращане на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ в сила от 01.03.2019 г.

05.02.2019 г.

Промяна във файловия формат за предаване на данни за Декларация Обр.1.

14.01.2019 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1093 от 19.12.2018г.). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2018г.

Промяна на минималната работна заплата.

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2019г.

Автоматично се променя и минималния осигурителен доход на 560.00лв, максималния осигурителен доход на 3000.00 лв, както и минималния осигурителен доход за земеделските стопани на 400.00лв.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20190114.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.