SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Заплати и персонал

16.07.2018 г.

Промени в Болнични във връзка с измененията в КСО и Наредбата за ПОПДОО (ДВ бр.57 от 10.07.2018) в сила от 01.07.2018г. За по детайлна информация вижте файл readme_z20180716.

Внимание! На 18 и 19 Юли 2018 няма да се приемат данни за болнични от НОИ.

02.05.2018 г.

Промяна в Тримесечен отчет за статистиката. Добавен е нов код 4051, отпада код 4050.

19.02.2018 г.

Добавен е вид осигурен 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава не съответстват на законоустановените в Република България.

29.01.2018 г.

Отстранена е грешка при прехвърляне на списъка за изравняване на ДОД (код 080) за месец Януари.

Внимание! Не е необходимо приключване на месец Декември отново. Само инсталирайте актуализацията.
15.01.2018 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1015 от 21.12.2017г.). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2017г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 19.8, както и съответните проценти за работодател (11.02) и работник (8.78).

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2018г.

Сумирано изчисляване на работното време
Във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските в сила от 01.01.2018 (нови членове 9а, 9б, 9в и 9г) са направени следните промени:

  1. Нощният труд се приравнява с коефициента 8/7 само за смените с 4 и повече часа нощен труд ( чл. 9а, ал.4).
  2. Съгласно чл. 9г от Наредбата получените часове извънреден труд в края на периода на СИРВ се отчитат пред Инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни.

НОВО!!!

  1. Уведомления по чл.123 от КТ
  2. Обединяване на данни при сливане на предприятия
  3. Справка за промяна на Основната месечна заплата на персонала

За по детайлна информация вижте файл readme_z20180115.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2018 година.


15.06.2017 г.

Болнични - отразени са промените в сила от 01.06.2017 по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДВ бр.30 от 11.04.2017) и респективно в трансферните XML- файлове за Приложенията 9, 10 и 11, съгласно публикуваните спецификации.

Трансфер на платежни по формата МТ103 - програмата автоматично попълва въведената дата на плащане в трите полета за дати на всяко от маркираните платежни при записа на файла за трансфер.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20170615.

31.03.2017 г.

Промените са във връзка с измененията в Наредба №5 от 29.12.2002 за Уведомлението по чл.62, ал.5 КТ в сила от 01.04.2017г (ДВ бр.23 от 17.03.2017) и изискването за подаване на код по ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) за населеното място, където е работното място на служителя/работника.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20170331.

17.02.2017 г.

Направена е промяна в Декларация Обр.1 за лицата по Договор за управление осигурени на максимален осигурителен доход при друг работодател (Попълват се дни в 16.4).

Добавено е създаване на празна Декларация Обр.1 само с ден на започване или прекъсване на осигуряването за лица постъпили или напуснали през периода без осигурителни вноски и отработени дни.

Отстранена е грешка при пакетен печат на Допълнителни споразумения.

30.01.2017 г.

Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Деклатация Обр.1.

Добавени са нови статии във връзка с ползваните дни платен отпуск и престои - кодове 1920 и 1921.

23.01.2017 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД 01-919 от 28.12.2016г). Промените се зареждат след приключване на м.Декември 2016г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 18.8, както и съответните проценти за работодател (10.46) и работник (8.34).

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2017г.

Декларация Обр.1

  1. Във връзка с промяната на чл.6, ал.12 от КСО от 01.01.2017 отпаднала клетка т.19 (и съответните клетки за проценти в т.20). Сумите за социални разходи се натрупват към осигурителния доход – клетка т.21.
  2. Добавено е ново поле т.15.1 Код за прекратяване на осигуряването.
  3. Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Декл.Обр.1 съгласно Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП.

НОВО!!!

  1. Пакетен печат на документи (Трудов договор, Допълнително споразумение, Заповед за отпуск и Заповед за прекратяване на трудово правоотношение)
  2. Индивидуални графици

За по детайлна информация вижте файл readme_z20170123.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.


28.10.2016 г.

Промяна в НКПД в сила от 01.08.2016г. Добавени са нови професии (и корекции) съгласно заповеди РД01-489/28.07.2016 МТСП и РД01-245/27.04.2016 МТСП.

В УП2 и УП3 са направени корекции в изготвянето на справките за осигурителния стаж в случаите за лица работещи по график (стойност в полето „График“ в Списък на персонала за текущия период различна от 000).

Болнични и други обезщетения - корекции във файла XML за подаване в НОИ.

В Досие на работник е добавена възможност за отваряте конкретен документ с двукратно щракване на левия бутон на мишката – програмата ще ви позиционира на документа в съответната година.

В Отчети за статистиката – тримесечен и годишен е добавена е Настройка за премии – за код 4020 в тримесечния отчет и за код 3133 в годишния отчет – кои кодове на начисления да се включват в тези пера.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20161028.

18.06.2016 г.

Направена е корекция при изчисляването на здравната осигуровка за болнични на самоосигуряващи се лица в случаите на осигурителен доход по-висок от минималния, съгл. чл. 9, ал.3 от ЗБДОО за 2016г.

Направена е корекция при изчисляване на часовете извънреден труд при работа по график в случаите на постъпване или напускане през месеца на изравняване.

06.04.2016 г.

Добавен е трансфер на масово плащане на заплати за бюджетни организации (Платежна ведомост).

Болнични и обезщетения - направена е корекция при изготвяне на Приложение 10 в случай на обезщетение по чл.54 КСО.

Декларация Обр.1 за осигурени при друг работодател върху максимален осигурителен доход е направена корекция при изготвянето на декларацията – попълват се дните в клетка 16.4 (респ. в клетка 16)

21.01.2016 г.

Промени по класификатор НКПД (Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД 01-1027 от 22.12.2015г).

Промяна на минималната работна заплата.

Добавена е таблицата с Приложение № 1 към чл. 9, ал.1, т. 1 от ЗБДОО с новите осигурителни прагове за 2016г.

Въвеждането на болнични е променено съгласно новите изисквания на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО.

Добавен е печат на Уведомяване на служителите за размера на платения годишен отпуск.

За по детайлна информация вижте файл readme_z20160121.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2016 година.